VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) sú vydané predávajúcim – obchodnou spoločnosťou:
Obchodné meno: Jopex s.r.o.
Sídlo Gogoľa 2, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 45894/V
IČO: 52 270 564
IČ DPH: SK2120972403
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK93 0200 0000 0040 8307 1653
Telefónne číslo: 0908 020 839
E-mail: info@glog.sk
(ďalej len ako „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ e-shopu“ ).
1.2. Kupujúcim je v elektronickej databáze Predávajúceho evidovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po
vlastnej autorizácii elektronickú Objednávku. Kupujúci je povinný v registračnom formulári uviesť presné a pravdivé
údaje. Fyzická osoba ktorá nakupuje alkoholické alebo tabakové výrobky, musí byť staršia ako 18 rokov. (ďalej len
ako „Kupujúci“)
1.3. Objednávkou je vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom,
poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto
tovaru a služby.
1.4. Tovarom, resp. položkou je ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu nachádzajúceho sa na webstránke
predávajúceho uvedenej v bode 1.5 týchto VOP. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového
katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov
1.5. Predávajúci na web stránke www.glog.sk (ďalej len ako „web stránka“) prevádzkuje e-shop, teda umožňuje tretím
osobám (ďalej len ako „kupujúci“) prostredníctvom tejto web stránky objednávať tovar ponúkaný predávajúcim na
predaj. K uzavretiu kúpnej zmluvy ku konkrétnemu tovaru dochádza medzi predávajúcim a kupujúcim za podmienok
stanovených v týchto VOP.
1.6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa
riadia v prvom rade týmito VOP, prípadne zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim ak je osobitná v písomnej
podobe uzatvorená a následne ak z týchto VOP nevyplýva niečo iné tak právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Tieto VOP upravujú aj práva a povinnosti strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy, najmä čo sa týka uzavretia
samotnej kúpnej zmluvy.
1.7. Údaje zverejnené na web stránke ohľadom dostupnosti tovaru nie sú pre predávajúceho záväzné. Majú
informatívny charakter pričom záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar vzniká až potvrdením objednávky
kupujúcemu. Tieto údaje zverejnené na web nemusia byť vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom,
predstavujú len indikatívny odhad času do kedy bude tovar kupujúcemu dodaný. Tovar predávaný cez web stránku
predávajúceho môže byť limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie a/alebo
dodávanie tovaru po jeho vypredaní nemusí byť vždy možné.
1.8. Predávajúci je oprávnený pri prevádzkovaní e-shopu a vykonávaní iných, s tým súvisiacich činností, nechať sa
zastúpiť inou osobou. V prípade ak predávajúci upovedomí kupujúceho o tom, že niektoré úkony za neho vykonáva
iná, konkrétne určená osoba, kupujúci sa zaväzuje komunikovať a vybavovať dané záležitosťou priamo s touto inou
osobou, poverenou predávajúcim.


2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.1. Pre platné uzatvorenie kúpnej zmluvy sa vyžaduje, aby kupujúci riadne vyplnil objednávkový formulár na web
stránke predávajúceho súčasťou ktorého je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov kupujúceho v súlade
s čl. 7. VOP a udelenie súhlasu s podmienkami podľa týchto VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich
zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť
má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Podmienkou úspešného vyplnenia objednávkového formulára je
vyplnenie údajov, ktoré sú v objednávkovom formulári označené ako povinné. Kupujúci je povinný uviesť správne,
úplné a pravdivé údaje. Za prípadnú škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti zodpovedá kupujúci.
2.2. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky kupujúcemu podľa bodu 2.8. týchto VOP alebo
akceptáciou zmenenej objednávky podľa bodu 2.9. VOP. Potvrdenie o tom, že objednávka kupujúceho bola úspešne
podaná na web stránke predávajúceho nie je akceptáciou objednávky, ktorá by predstavovalo uzavretie kúpnej
zmluvy k tovaru uvedenému v objednávke. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka kupujúceho, ktorú
kupujúci realizuje vyplnením objednávkového formuláru na web stránke. Bez potvrdenia (akceptovania) objednávky
predávajúcim v súlade s VOP, zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim nevznikne. Ak je objednávka
akceptovaná predávajúcim, predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v dodacej lehote podľa bodu 4.1. týchto
VOP.
2.3. Pri vypĺňaní objednávkového formulára kupujúci postupuje podľa navigačných inštrukcií na web stránke. Kupujúci je
povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný
odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním
predávajúcemu.
2.4. Výslovne sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek iných podmienok kupujúceho uvedených v objednávke, inom
dokumente, správe alebo v e-maily kupujúceho, ktoré by boli v rozpore s týmito VOP.
2.5. Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky
požadované údaje – názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a
telefonický kontakt (mobil) na kupujúceho. Ak VOP neustanovuje v osobitnom ustanovení inak, je predávajúci
viazaný svojou ponukou tovaru, vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie objednávky kupujúcemu (uzatvorenia
zmluvy) až do doby dodania tovaru kupujúcemu.
2.6. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci potvrdil, že sa
oboznámil a súhlasí s platnými VOP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a
kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu.
Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade je kupujúci povinný
vždy uvádzať aj evidenčné číslo objednávky.
2.7. Objednávka kupujúceho vyplnená vyššie uvedeným postupom je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy
za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v
lehote 5 pracovných dní od jej doručenia predávajúcemu. Odoslaním objednávky predávajúcemu cez web stránku
predávajúceho prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním
vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim.
Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí doručenie objednávky kupujúceho, t.j.
informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho. Elektronické
potvrdenie doručenia objednávky nie je akceptáciou/prijatím objednávky predávajúcim a nezakladá vznik čiastkovej
kúpnej zmluvy.
2.8. Na základe dohody strán a v súlade s VOP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená ak predávajúci objednávku
kupujúceho potvrdí a súčasne ak osobitným e-mailom alebo správou adresovanou kupujúcemu ju akceptuje (t.j.
prejaví súhlas s objednávkou) postupom podľa týchto VOP. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho
zaslaním e-mailu alebo správy kupujúcemu. V akceptačnej správe predávajúceho bude uvedené „Akceptácia
objednávky č. ……“ . Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva. Predávajúci je na základe
dohody strán a týchto VOP povinný akceptovanú objednávku splniť v lehote podľa spôsobu doručenia objednaného
3
tovaru.
2.9. Objednávku môže kupujúci odvolať e-mailom doručeným predávajúcemu, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu
skôr ako predávajúci odošle akceptáciu objednávky postupom podľa VOP. Márnym uplynutím lehoty na prijatie
objednávky (akceptáciu objednávky) predávajúcim bez jej akceptácie sa objednávka automaticky zruší.
2.10. V prípade ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť – akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu (t.j.
niektorá z objednaných položiek tovaru nebude dostupná) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok
dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom.
Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp.
nesúhlas v lehote 48 hodín odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z
objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až akceptáciou (odsúhlasením) predávajúcim navrhovanej
zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci
neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím
uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný
kupujúcim.
2.11. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim (bod
2.8. VOP) alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej predávajúcim a vykonanej kupujúcim (bod 2.10. VOP). Z
kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP.
Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu
dohodnutú cenu a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP.
2.12. V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho
dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti e-mailovej adresy alebo
mobilného čísla kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho
požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako
napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu
predávajúcim požadovaným spôsobom a v predávajúcim požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa
objednávka (pred jej akceptáciou) alebo kúpna zmluva (po akceptácii) zrušuje od počiatku.
2.13. Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú či inú chybu ohľadne
tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade v prípade vypredania zásob,
nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v
internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i
kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku
odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení
zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v
uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s
VOP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi
a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade
ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne
kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci
komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho (napr. podvodné konanie).
2.14. Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v zmysle platných právnych predpisov a týchto VOP.
2.15. Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.


3. Kúpna cena a platobné podmienky
3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej
objednávky (uzatvorenej kúpnej zmluvy). Cena tovaru na web stránke predávajúceho je uvedená s DPH, pokiaľ nie je
uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú uvedené v eurách, vrátane
všetkých daní.
3.2. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, ktoré si znáša každá strana
samostatne, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru. Tieto poplatky
a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca
platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.
3.3. Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme
predávajúceho alebo zverejnenej na web stránke pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku,
resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny
niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.
3.4. Kúpnu cenu zaplatí kupujúci vopred zvoleným spôsobom platby, ktorý si zvolí a vyznačí v objednávke – formulár :
– hotovostne pri prevzatí tovaru kupujúcim (dobierka),
– bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho pred odoslaním tovaru kupujúcemu – platobnou kartou (Visa, Visa
Electron, Maestro, Master card)
3.5. Kúpna cena je splatná podľa spôsobu platby. Ak kupujúci uhrádza kúpnu cenu na dobierku táto je splatná pri
prevzatí tovaru. Neuhradenie kúpnej ceny pri prevzatí tovaru má za následok že predávajúci / doručovateľ nie je
povinný vydať tovar kupujúcemu a kupujúci je v omeškaní s plnením. Ak si kupujúci zvolí úhradu hotovostne
vkladom na účet predávajúceho alebo bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho, kúpna cena je splatná do 7
dní odo dňa akceptácie objednávky kupujúceho (odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy).
3.6. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a
bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené
v procese objednávania tovaru a závisia od výberu spôsobu doručenia.
3.7. Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu spolu s doručením objednaného tovaru. Faktúra je súčasne aj
dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.
3.8. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán platne a účinne odstúpi od uzatvorenej zmluvy, zmluvné strany sú
povinné si vydať späť čo si plnili. V prípade ak došlo k odstúpeniu od zmluvy pred doručením tovaru, predávajúci je
povinný vrátiť kúpnu cenu do 15 dní odo dňa účinnosti odstúpenia. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z
ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je
predávajúci v prípade pochybností oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom
účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peň. prostriedkov.


4. Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
4.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote uvedenej pri vyplňovaní objednávkového formulára v časti výberu
spôsobu dodania. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky, a to
v rámci územia Slovenskej a Českej republiky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo
vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu je možné len na základe preukázania sa oprávnenej osoby písomnou
plnou mocou oprávňujúcou ju na prevzatie tovaru za kupujúceho na ktorej je pravosť podpisu kupujúceho ako
splnomocniteľa úradne osvedčená alebo ak sa oprávnená osoba preukáže iným platným dokladom oprávňujúcim ju
na preberanie písomností určených kupujúcemu do vlastných rúk. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej
osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim alebo či je inou osobou
oprávnenou prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení
dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.
4.2. Cena za prepravu tovaru je určená pre každú jednotlivú objednávku v závislosti od počtu položiek v objednávke a od
spôsobu a miesta dopravy. Cena za prepravu je vždy osobitne uvedená v objednávke.

4.3. Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V
opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v
omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu
predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej
ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru.
4.4. Spôsob dodania tovaru volí kupujúci na web stránke, a to v procese objednávania tovaru z predávajúcim
ponúkaných možností (poštový doručovateľ alebo kuriérska služba).
4.5. V určitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmeniť kupujúcim vybraný spôsob prepravy tovaru na iný
ponúkaný spôsob prepravy pred akceptáciou objednávky. V tomto prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti
písomne informovaný a bude navrhnutá zmena objednávky a podmienok zmluvy podľa čl. 2 týchto VOP a bude
informovaný o zmene nákladov na dopravu. Nový spôsob a cena dopravy sú pre kupujúceho zaväzujúce až
vykonaním akceptácie z jeho strany obdobne ako je uvedené v bode 2.10. VOP.
4.6. Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu emailom,
sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci
poskytol kontaktné údaje kupujúceho potrebné na tejto účel prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo
doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.
4.7. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných
dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť
kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V prípade ak za kupujúceho preberá tovar jeho zástupca, zástupca je
povinný sa okrem dokladu totožnosti preukázať aj relevantnou plnou mocou. V opačnom prípade nemusí byť tovar
odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu, pričom nedôjde k omeškaniu predávajúceho s plnením jeho
povinností.
4.8. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci
oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
4.9. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet
transportných balení (balíkov/zásielok) a zjavné vady tovaru. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v
súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i
predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a
porušenosť obalu. Ak je zistené narušenie obalu zásielky alebo jej obsahu, je kupujúci povinný zásielku od
prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola
prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s
tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa
predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa nepreukáže opak.
4.10. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným preukázateľným spôsobom. Na
dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto
nebudú uznané.
5. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok
5.1 Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru v rozsahu podľa zákona § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník (v ustanoveniach tohto článku VOP ďalej len ako ,,Zákon“).
5.2 Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je
kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie
riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

5.3 Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp.
nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar. Predávajúci si zároveň
vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.
5.4 Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, s výnimkami stanovenými Zákonom.
5.5 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči
predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V
prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej
základe poskytli.
5.5 Reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho.
5.6 V prípade opodstatnenej reklamácie bude tovar vymenený za nový. V prípade, že je tovar v tomto čase u
predávajúceho vypredaný, bude mu vrátená obstarávacia suma.
5.7 Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci
právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
5.8 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) výmenou tovaru,
b) vrátením kúpnej ceny tovaru,
c) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
5.9 V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného
obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku
príslušnými symbolmi.
5.10 V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu predávajúcemu, zodpovedná osoba
tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na
lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame zasielaný tovar
poistiť. Zásielky na dobierku nebudú prevzaté.
5.11 V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na
najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
5.12 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné
ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade
výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.
6. Vrátenie tovaru kupujúcim
6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do štrnásť kalendárnych dní odo dňa
prevzatia tovaru. Ak kupujúci uplatní toto právo je povinný tovar predávajúcemu vrátiť zaslaním na adresu
prevádzky predávajúceho: Jopex s.r.o., Gogoľa 2, 071 01 Michalovce. Tovar musí byť doručený nepoškodený,
nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom, originálnom obale. Prílohou zásielky musí byť originál
dokladu o kúpe tovaru. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený v stave ako je
uvedené v tomto bode VOP a kupujúci priložil k zásielke originál dokladu o kúpe tovaru, predávajúci vráti
kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu. Kupujúcemu sa vracia len kúpna cena, bez vrátenia nákladov na prepravu
tovaru, resp. iných súvisiacich nákladov, ktoré kupujúci uhradil okrem kúpnej ceny.
6.2. V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a
príslušenstva je predávajúci oprávnený odmietnuť prevziať vrátený tovar a odmietnuť následne vrátiť kúpnu cenu,
krátená spôsobom podľa predchádzajúceho bodu tejto zmluvy.

6.3. Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci oprávnený bez uvedenia
dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak tovar z dôvodov na strane kupujúceho nie je možné vrátiť v pôvodnom stave
dodania (najmä tovar zjavne poškodený, tovar zjavne užívaný, tovar čiastočne spotrebovaný, bez pôvodného
originálneho obalu).
6.4. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť
si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.


7. Ochrana osobných údajov
7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je
fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska
vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je
právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ,
IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
7.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len ako
„Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy
spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov
kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných
údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných
strán.
7.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby
kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu
a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných
tovaroch, resp. službách.
7.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými
právnymi predpismi SR.
7.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho
získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
7.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude
získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto
osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a
nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
7.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že
predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce
totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny
základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je
kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje,
je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp.
identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
7.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý
neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
7.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia
strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na
prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj
možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj
všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať
poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.
7.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že
uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.
7.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú
alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto
priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov
na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého
kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
7.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na
ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže
uplatniť zákonný zástupca.
7.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 7.11 v
stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci
poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim
dohodne.
7.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez
zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
7.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov
kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím
stranám, resp. okruhom príjemcov:
a) Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
b) kuriérskej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča
8. Záverečné ustanovenia
8.1. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s
príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná
kupujúcemu. Zmluva ako aj tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
8.2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie
o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správy) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo
kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania.
Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa
považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou
správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju
adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím
úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ
preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú
považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou
službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom
vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením
predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim (sms
alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).
8.3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť
alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa
strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný
účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto
zmluvy.
8.4. Rozhodným právom pre právny vzťahu zmluvných strán upravený týmito VOP je právo Slovenskej republiky.
8.5. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich
nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť,
upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia
kúpnej zmluvy. Zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na web stránke predávajúceho kupujúci
potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil a súhlasí s nimi, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.


VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 1. 3. 2020 a použijú sa na objednávky doručované predávajúcemu cez web
stránku po tomto dátume.