GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

 Článok I Úvodné ustanovenia

 1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
 • Prevádzkovateľom e-shopu: spoločnosť Jopex s.r.o. so sídlom: Humenská 37, 07101 Michalovce, IČO:  52 270 564, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 45894/V, e-mailový kontakt : info@glog.sk, tel. č. : +421 908 020 839.
 • Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 18 rokov.
 1. Prevádzkovateľ e-shopu GLOG.sk na internetovej stránke: www.glog.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 1. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“),
 • Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách 
 1. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
 2. Účelom prevádzky je predaj tovaru a služieb účastníkovi, v súvislosti s čím dochádza k spracúvaniu osobných údajov:
  • v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou
  • za účelom / účelmi uvedenými v článku II týchto zásad.
 1. Tento e-shop nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov. 

 

Článok II Účely a doby spracovania Osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
 1. plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
 • osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
 • marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.
 1. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):
 • daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;
 • plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.
 1. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:
 • účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;
 • oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk). Oprávnený záujem vzniká v nadväznosti na vytvorenú objednávku zákazníka na našom e-shope.
 1. marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:
 • plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
 • individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
 • cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišuje sa niekoľko typov. V prvom rade sú to cookies technického charakteru potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, pričom s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej sa jedná o funkčné cookies, ktoré umožňujú zapamätať si základné voľby zákazníka a vylepšujú používateľský komfort. Taktiež sú to analytické cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého a tretieho typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

Pre účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračnou dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača.

 

Článok III Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

 1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
 2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
 3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
 4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, vybavovanie reklamácií.
 6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Článok IV Práva Účastníka súvisiace so spracovaním osobných údajov

 1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
 1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
 2. na opravu poskytnutých Osobných údajov;
 3. na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
 4. na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
 5. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
 6. právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
 7. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
 8. právo na odvolanie súhlasu.
 1. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom žiadosti na našej emailovej adrese uvedenej vo všeobecných obchodných podmienkach alebo na internetovej stránke e-shopu.
 2. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  1. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu  na e-mailovej adrese uvedenej vo všeobecných obchodných podmienkach prevádzkovateľa alebo na internetovej stránke e-shopu prevádzkovateľa.
  2. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na emailovú adresu uvedenej vo všeobecných obchodných podmienkach prevádzkovateľa alebo na internetovej stránke e-shopu prevádzkovateľa.
  3. požiadať aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
 1. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.
 2. Prijatie žiadosti o uplatnení práva podľa článku IV., bodu 1 písm. a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.
 3. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv podľa článku IV. bod 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv podľa článku IV. bod 1 prijatá.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

Článok V Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje nasledujúcim tretím subjektom:

 • Doručenie tovaru: zvolený dopravca pre doručenie objednaného tovaru, pričom tieto údaje zahŕňajú meno a priezvisko, doručovaciu adresu/fakturačnú adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať účastníka a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, taktiež sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu účastník odovzdá, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
 • Platobné karty: Údajmi o platobných kartách účastníka disponuje zabezpečená platobná brána a príslušné bankové inštitúcie pri elektronickej platbe za objednaný tovar.
 • Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť osobné údaje účastníka odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Článok VI Záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
 2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk). Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára, alebo prostredníctvom našej infolinky na tel. čísle +421 908 020 839.
 3. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára účastník potvrdzujete, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 4. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.11.2022.