VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenia 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) sú vydané predávajúcim – obchodnou spoločnosťou:

Obchodné meno:                    Jopex s.r.o.

Sídlo                                        Humenská 37, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

Zápis:                                       v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 45894/V

IČO:                                          52 270 564

IČ DPH:                                    SK2120972403

Bankové spojenie:                  VÚB banka, a.s.

IBAN:                                       SK93 0200 0000 0040 8307 1653

Telefónne číslo:                     +421 908 020 839

E-mail:                                     info@glog.sk

(ďalej len ako „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ e-shopu“ ).

 

1.1 Kupujúcim je v elektronickej databáze Predávajúceho evidovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú Objednávku. Kupujúci je povinný v registračnom formulári uviesť presné a pravdivé údaje. Fyzická osoba ktorá nakupuje alkoholické alebo tabakové výrobky, musí byť staršia ako 18 rokov. (ďalej len ako „Kupujúci“)

1.2 Objednávkou je vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.

1.3 Tovarom, resp. položkou je ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu nachádzajúceho sa na webstránke predávajúceho uvedenej v bode 1.5 týchto VOP. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov

1.4 Predávajúci na web stránke glog.sk (ďalej len ako „web stránka“) prevádzkuje e-shop, teda umožňuje tretím osobám (ďalej len ako „kupujúci“) prostredníctvom tejto web stránky objednávať tovar ponúkaný predávajúcim na predaj. K uzavretiu kúpnej zmluvy ku konkrétnemu tovaru dochádza medzi predávajúcim a kupujúcim za podmienok stanovených v týchto VOP.

1.5 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa riadia v prvom rade týmito VOP, prípadne zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim ak je osobitná v písomnej podobe uzatvorená a následne ak z týchto VOP nevyplýva niečo iné tak právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tieto VOP upravujú aj práva a povinnosti strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy, najmä čo sa týka uzavretia samotnej kúpnej zmluvy.

1.6 Údaje zverejnené na web stránke ohľadom dostupnosti tovaru nie sú pre predávajúceho záväzné. Majú informatívny charakter pričom záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar vzniká až potvrdením objednávky kupujúcemu. Tieto údaje zverejnené na web nemusia byť vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom, predstavujú len indikatívny odhad času do kedy bude tovar kupujúcemu dodaný. Tovar predávaný cez web stránku predávajúceho môže byť limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní nemusí byť vždy možné.

1.7 Predávajúci je oprávnený pri prevádzkovaní e-shopu a vykonávaní iných, s tým súvisiacich činností, nechať sa zastúpiť inou osobou. V prípade ak predávajúci upovedomí kupujúceho o tom, že niektoré úkony za neho vykonáva iná, konkrétne určená osoba, kupujúci sa zaväzuje komunikovať a vybavovať dané záležitosťou priamo s touto inou osobou, poverenou predávajúcim.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 2.1 Pre platné uzatvorenie kúpnej zmluvy sa vyžaduje, aby kupujúci riadne vyplnil objednávkový formulár na web stránke predávajúceho súčasťou ktorého je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov kupujúceho. VOP a udelenie súhlasu s podmienkami podľa týchto VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Podmienkou úspešného vyplnenia objednávkového formulára je vyplnenie údajov, ktoré sú v objednávkovom formulári označené ako povinné. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Za prípadnú škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti zodpovedá kupujúci.

2.2 Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky kupujúcemu podľa bodu 2.8. týchto VOP alebo akceptáciou zmenenej objednávky podľa bodu 2.9. VOP. Potvrdenie o tom, že objednávka kupujúceho bola úspešne podaná na web stránke predávajúceho nie je akceptáciou objednávky, ktorá by predstavovalo uzavretie kúpnej zmluvy k tovaru uvedenému v objednávke. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka kupujúceho, ktorú kupujúci realizuje vyplnením objednávkového formuláru na web stránke. Bez potvrdenia (akceptovania) objednávky predávajúcim v súlade s VOP, zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim nevznikne. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim, predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v dodacej lehote podľa bodu 4.1. týchto VOP.

2.3 Pri vypĺňaní objednávkového formulára kupujúci postupuje podľa navigačných inštrukcií na web stránke. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

2.4 Výslovne sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek iných podmienok kupujúceho uvedených v objednávke, inom dokumente, správe alebo v e-maily kupujúceho, ktoré by boli v rozpore s týmito VOP. 

2.5 Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje – názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt (mobil) na kupujúceho. Ak VOP neustanovuje v osobitnom ustanovení inak, je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru, vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie objednávky kupujúcemu (uzatvorenia zmluvy) až do doby dodania tovaru kupujúcemu.

2.6 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade je kupujúci povinný vždy uvádzať aj evidenčné číslo objednávky.

2.7 Objednávka kupujúceho vyplnená vyššie uvedeným postupom  je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od jej doručenia predávajúcemu.  Odoslaním objednávky predávajúcemu cez web stránku predávajúceho prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim. Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí doručenie objednávky kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení  objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho. Elektronické potvrdenie doručenia objednávky nie je akceptáciou/prijatím objednávky predávajúcim a nezakladá vznik čiastkovej kúpnej zmluvy.

2.8 Na základe dohody strán a v súlade s VOP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená ak predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí a súčasne ak osobitným e-mailom alebo správou adresovanou kupujúcemu ju akceptuje  (t.j. prejaví súhlas s objednávkou) postupom podľa týchto VOP. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho zaslaním e-mailu alebo správy kupujúcemu. V akceptačnej správe predávajúceho bude uvedené „Akceptácia objednávky č. ……“ . Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva. Predávajúci je na základe dohody strán a týchto VOP povinný akceptovanú objednávku splniť v lehote podľa spôsobu doručenia objednaného tovaru.

2.9 Objednávku môže kupujúci odvolať e-mailom doručeným predávajúcemu, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr ako predávajúci odošle akceptáciu objednávky postupom podľa VOP. Márnym uplynutím lehoty na prijatie objednávky (akceptáciu objednávky) predávajúcim bez jej akceptácie sa objednávka automaticky zruší.

2.10 V prípade ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť – akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu (t.j. niektorá z objednaných položiek tovaru nebude dostupná) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 48 hodín odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až akceptáciou (odsúhlasením) predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim. 

2.11 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim (bod 2.8. VOP) alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej predávajúcim a vykonanej kupujúcim (bod 2.10. VOP). Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP.

2.12 V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti e-mailovej adresy alebo mobilného čísla kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu predávajúcim požadovaným spôsobom a v predávajúcim požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka (pred jej akceptáciou) alebo kúpna zmluva (po akceptácii) zrušuje od počiatku. 

2.13 Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú či inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho (napr. podvodné konanie).

2.14 Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v zmysle platných právnych predpisov a týchto VOP.

2.15 Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu. 

3. Kúpna cena a platobné podmienky 

3.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej kúpnej zmluvy). Cena tovaru na web stránke predávajúceho je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú uvedené v eurách, vrátane všetkých daní.

3.2 V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, ktoré si znáša každá strana samostatne, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

3.3 Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na web stránke pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

3.4 Kúpnu cenu zaplatí kupujúci vopred zvoleným spôsobom platby, ktorý si zvolí a vyznačí v objednávke – formulár : 

  • hotovostne pri prevzatí tovaru kupujúcim (dobierka),  
  • bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho pred odoslaním tovaru kupujúcemu – platobnou kartou (Visa, Visa Electron, Maestro, Master card) alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva (Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VUB Banka, UniCredit Bank, ČSOB banka, Poštová banka).

3.5 Kúpna cena je splatná podľa spôsobu platby. Ak kupujúci uhrádza kúpnu cenu na dobierku táto je splatná pri prevzatí tovaru. Neuhradenie kúpnej ceny pri prevzatí tovaru má za následok že predávajúci / doručovateľ nie je povinný vydať tovar kupujúcemu a kupujúci je v omeškaní s plnením. Ak si kupujúci zvolí úhradu hotovostne vkladom na účet predávajúceho alebo bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho, kúpna cena je splatná do 7 dní odo dňa akceptácie objednávky kupujúceho (odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy).

3.6 Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu spôsobu doručenia.

3.7 Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu spolu s doručením objednaného tovaru. Faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.

3.8 V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán platne a účinne odstúpi od uzatvorenej zmluvy, zmluvné strany sú povinné si vydať späť čo si plnili. V prípade ak došlo k odstúpeniu od zmluvy pred doručením tovaru, predávajúci je povinný vrátiť kúpnu cenu do 15 dní odo dňa účinnosti odstúpenia. Vrátenie kúpnej ceny  sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je predávajúci v prípade pochybností oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peň. prostriedkov.

4. Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru 

4.1 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote uvedenej pri vyplňovaní objednávkového formulára v časti výberu spôsobu dodania. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky, a to v rámci územia Slovenskej a Českej republiky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu je možné len na základe preukázania sa oprávnenej osoby písomnou plnou mocou oprávňujúcou ju na prevzatie tovaru za kupujúceho na ktorej je pravosť podpisu kupujúceho ako splnomocniteľa úradne osvedčená alebo ak sa oprávnená osoba preukáže iným platným dokladom oprávňujúcim ju na preberanie písomností určených kupujúcemu do vlastných rúk. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim alebo či je inou osobou oprávnenou prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

4.2 Cena za prepravu tovaru je určená pre každú jednotlivú objednávku v závislosti od počtu položiek v objednávke a od spôsobu a miesta dopravy. Cena za prepravu je vždy osobitne uvedená v objednávke.

4.3 Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru. 

4.4 Spôsob dodania tovaru volí kupujúci na web stránke, a to v procese objednávania tovaru z predávajúcim ponúkaných možností (poštový doručovateľ alebo kuriérska služba).

4.5 V určitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmeniť kupujúcim vybraný spôsob prepravy tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy pred akceptáciou objednávky. V tomto prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti písomne informovaný a bude navrhnutá zmena objednávky a podmienok zmluvy podľa čl. 2 týchto VOP a bude informovaný o zmene nákladov na dopravu. Nový spôsob a cena dopravy sú pre kupujúceho zaväzujúce až vykonaním akceptácie z jeho strany obdobne ako je uvedené v bode 2.10. VOP.

4.6 Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol kontaktné údaje kupujúceho potrebné na tejto účel prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru. 

4.7 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V prípade ak za kupujúceho preberá tovar jeho zástupca, zástupca je povinný sa okrem dokladu totožnosti preukázať aj relevantnou plnou mocou. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu, pričom nedôjde k omeškaniu predávajúceho s plnením jeho povinností. 

4.8 Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. 

4.9 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok) a zjavné vady tovaru. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je zistené narušenie obalu zásielky alebo jej obsahu, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa nepreukáže opak.

4.10 Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným preukázateľným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané. 

5. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok 

5.1       Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru v rozsahu podľa zákona § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (v ustanoveniach tohto článku VOP ďalej len ako ,,Zákon“).

5.2       Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

5.3       Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

5.4       Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, s výnimkami stanovenými Zákonom.

5.5       Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

5.5       Reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho.

5.6       V prípade opodstatnenej reklamácie bude tovar vymenený za nový. V prípade, že je tovar v tomto čase u predávajúceho vypredaný, bude mu vrátená obstarávacia suma.

5.7       Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.8       Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. výmenou tovaru,
  2. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  3. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  4. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

5.9       V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

5.10    V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu predávajúcemu, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku nebudú prevzaté.

5.11    V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

5.12    V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

6. Vrátenie tovaru kupujúcim 

6.1 Kupujúci  je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do štrnásť kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak kupujúci uplatní toto právo je povinný tovar predávajúcemu vrátiť zaslaním na adresu prevádzky predávajúceho: Jopex s.r.o., Gogoľa 2, 071 01 Michalovce. Tovar musí byť doručený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom, originálnom obale. Prílohou zásielky musí byť originál dokladu o kúpe tovaru. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený v stave ako je uvedené v tomto bode VOP a kupujúci priložil k zásielke originál dokladu o kúpe tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu. Kupujúcemu sa vracia len kúpna cena, bez vrátenia nákladov na prepravu tovaru, resp. iných súvisiacich nákladov, ktoré kupujúci uhradil okrem kúpnej ceny.

6.2 V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený odmietnuť prevziať vrátený tovar a odmietnuť následne vrátiť kúpnu cenu, krátená spôsobom podľa predchádzajúceho bodu tejto zmluvy.

6.3 Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak tovar z dôvodov na strane kupujúceho nie je možné vrátiť v pôvodnom stave dodania (najmä tovar zjavne poškodený, tovar zjavne užívaný, tovar čiastočne spotrebovaný, bez pôvodného originálneho obalu). 

6.4 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov. 

7. Záverečné ustanovenia 

7.1 Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Zmluva ako aj tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

7.2 Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správy) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania.  Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim (sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob). 

7.3 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy. 

7.4 Rozhodným právom pre právny vzťahu zmluvných strán upravený týmito VOP je právo Slovenskej republiky.

7.5 VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na web stránke predávajúceho kupujúci potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil a súhlasí s nimi, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu. 

VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 01.11.2022 a použijú sa na objednávky doručované predávajúcemu cez web stránku po tomto dátume.